chirurg w Nowym Sączu chirurg Nowy Sącz chirurg Sącz

http://www.nasza-nadzieja.pl

fundacja@nasza-nadzieja.pl

 

CELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU ORAZ SZEROKO POJĘTEGO WSPIERANIA DLA OSÓB CHORYCH NA CHOROBY NOWOTWOROWE, W TYM Z ZAKRESU:

* PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOPOSAŻENIE I UNOWOCZEŚNIENIE ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU,

* PODEJMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEGO KOMFORTU PACJENTOM NOWOTWOROWYM HOSPITALIZOWANYM NA WYŻEJ WYMIENIONYM ODDZIALE ORAZ PRACOWNIKOM,

* OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA,

 * UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI PRZYDATNYCH DLA OSÓB CHORYCH NA CHOROBY NOWOTWOROWE ORAZ ICH RODZIN, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE NAJNOWSZYCH I NAJSKUTECZNIEJSZYCH SPOSOBÓW LECZENIA WYŻEJ WYMIENIONEJ CHOROBY,

*PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH MAJĄCYCH NA CELU WCZESNE ROZPOZNANIE I ZDIAGNOZOWANIE ZMIAN NOWOTWOROWYCH,

* PODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMIERZAJĄCYCH DO WZROSTU W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY O CHOROBACH NOWOTWOROWYCH ORAZ LIKWIDACJI BARIER SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNYCH,

 * GROMADZENIE FUNDUSZY NA PROFILAKTYKĘ, LECZENIE, REHABILITACJĘ, OPIEKĘ ORAZ POMOC SPOŁECZNĄ DLA OSÓB CHORYCH NA CHOROBY NOWOTWOROWE,

*SZKOLENIA I DOSKONALENIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PERSONELU MEDYCZNEGO,

 * ARTYKUŁOWANIA I REPREZENTOWANIA INTERESÓW OSÓB CHORYCH NA CHOROBY NOWOTWOROWE PRZED ORGANAMI WŁADZY PAŃSTWOWEJ, SAMORZĄDOWEJ ORAZ INNYMI PODMIOTAMI

*POPRAWIANIA WARUNKÓW ŻYCIOWYCH I ZDROWOTNYCH CHORYCH NA CHOROBY NOWOTWOROWE ORAZ ZWIĘKSZANIE ICH UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM, ZAWODOWYM, NAUKOWYM, KULTURALNYM, TURYSTYCZNYM I SPORTOWYM.